สิ่งที่ไม่มีใครประกันได้

สิ่งที่ไม่มีใครประกันได้

พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีใครเลย ไม่ว่าจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครในโลก ที่จะประกันสิ่งทั้ง ๔ ประการนี้ได้ คือ ประกันสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าไม่แก่ ประกันสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าไม่เจ็บ ประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไม่ตาย และประกันผลแห่งความชั่วว่าจะไม่ให้ผลในชาติต่อไป
สิ่งทั้ง ๔ ประการนี้ ไม่มีใครประกันได้เลย เพราะต้องบังเกิดขึ้นแน่นอน คนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ที่สุดก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย และหากได้ทำกรรมชั่วไว้ เมื่อไปเกิดในภพชาติต่อไปก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วแน่นอน ดังนั้น เมื่อระลึกถึงสิ่งทั้ง ๔ ประการนี้แล้ว บุคคลจึงเลือกทำแต่กรรมดี จะได้ไม่กลัวเมื่อความแก่ ความเจ็บ ควาตาย และภพชาติใหม่มาถึง เพราะที่สุดก็ไม่มีใครหลีกหนีพ้นได้

ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “แม้มีชีวิตอยู่ร้อยปี ก็ไม่พ้นจากความตายไปได้ มวลมนุษย์ล้วนมีความตายรออยู่ข้างหน้า”

บอกบุญ :