สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

— สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

บอกบุญ :