อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละดี

— อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละดี

บอกบุญ :