ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

— ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

บอกบุญ :