การตอบแทนคุณที่ทำได้ยาก

การตอบแทนคุณที่ทำได้ยาก

พระพุทธองค์ตรัสเป็นใจความสำคัญว่า “ลูกที่จะตอบแทนคุณของพ่อแม่นั้น ทำได้ยาก แม้ลูกจะมีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี แล้วให้แม่นั่งอยู่บนบ่าข้างหนึ่ง และให้พ่อนั่งอยู่บนบ่าอีกข้างหนึ่งของตน แล้วปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วยการบีบนวด อาบน้ำ และแม้ให้ท่านทั้งสองถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองนั่นเอง การกระทำเช่นนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่แล้ว และแม้ที่สุดลูกจะสถาปนาให้พ่อแม่เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ตาม ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณ

เพราะเหตุว่าพ่อแม่นั้นมีอุปการะมาก เลี้ยงดู และแสดงโลกนี้แก่ลูกทั้งหลาย ส่วนลูกคนใด ที่ทำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล ไม่มีทาน ไม่มีปัญญา ให้มาเป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มีทาน มีปัญญา เช่นนี้แล้ว ลูกผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่”

จาก หนังสือดอกไม้แห่งชีวิต โดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

บอกบุญ :