ไทยไตรปิฎก | ธรรมะรายสัปดาห์
15749
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-15749,paged-2,page-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

ธรรมะรายสัปดาห์

คนบางคนรู้จักและเข้าใจใช้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้โดยสุจริตไปในสิ่งที่สมควรและจำเป็น แม้บั้นปลายของชีวิตทรัพย์สินเงินทองอาจเหลือน้อยลงไปหรือมีเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ผลแห่งการได้ใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ถูกที่ควรเช่นนี้ ย่อมนำความชื่นใจภาคภูมิใจมาให้ ถึงทรัพย์หมดไปก็ไม่เสียดาย หรือถ้ามีเพิ่มขึ้นก็น่ายินดี เพราะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตนมีอย่างเต็มที่นั่นเอง สมดัง พระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า...

ในโลกนี้มีสิ่งที่ชวนให้น่าหลงใหลอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใด และเมื่อบุคคลใดเกิดความหลงใหลในสิ่งนั้นแล้ว ก็จะเกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้น หลงใหลมากก็ทุกข์มาก หลงใหลน้อยก็ทุกข์น้อย และหากไม่หลงใหลเลยความทุกข์ก็จะไม่มี. ความหลงใหลคือความรู้สึกที่ ชอบ รัก คิดถึง อยากอยู่ใกล้เข้าใกล้ อยากได้มาเป็นของตน และเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาจึงเกิดทุกข์. หลักธรรมที่สกัดกั้นความหลงใหลในสิ่งต่างๆให้หมดไปหรือให้น้อยลงไปก็คือให้มีความสงบใจ มีสติยับยั้งใจ และระลึกถึงข้อธรรมะข้อที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ยกเว้นอะไรเลย ล้วนตกอยู่ในลักษณะ ๓ ประการ คือ มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตลอดเวลา และในที่สุดก็ไม่มีใครสามารถบังคับให้เป็นไปตามที่ต้องการได้. พระพุทธองค์ตรัสสอน และเรียกลักษณะทั้ง ๓ นี้ว่า ไตรลักษณ์...

พระพุทธองค์ตรัสเป็นใจความสำคัญว่า "ลูกที่จะตอบแทนคุณของพ่อแม่นั้น ทำได้ยาก แม้ลูกจะมีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี แล้วให้แม่นั่งอยู่บนบ่าข้างหนึ่ง และให้พ่อนั่งอยู่บนบ่าอีกข้างหนึ่งของตน แล้วปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วยการบีบนวด อาบน้ำ และแม้ให้ท่านทั้งสองถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองนั่นเอง การกระทำเช่นนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่แล้ว และแม้ที่สุดลูกจะสถาปนาให้พ่อแม่เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ตาม ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณ เพราะเหตุว่าพ่อแม่นั้นมีอุปการะมาก เลี้ยงดู และแสดงโลกนี้แก่ลูกทั้งหลาย ส่วนลูกคนใด ที่ทำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล ไม่มีทาน ไม่มีปัญญา ให้มาเป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มีทาน มีปัญญา เช่นนี้แล้ว ลูกผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของพ่อแม่" จาก หนังสือดอกไม้แห่งชีวิต...